Grote brandcompartimenten en vuurlast berekening NEN6060 en BvB

Het brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van Brand (BvB), is inmiddels vervangen voor de NEN6060. deze norm is een algemeen geaccepteerde methode waarmee bepaald kan worden met welke middelen een gelijkwaardige brandveiligheid gecreƫerd kan worden voor de eisen uit het bouwbesluit die te maken hebben met het gebruiksoppervlak van het (grote) brandcompartiment en de WBDBO van compartiment scheidingen.
Basis is een z.g. vuurlast berekening, waarbij de permanente vuurlast en variabele vuurlast wordt berekend.


De NEN6060 heeft t.o.v. de methode Beheersbaarheid van Brand (BvB) nogal wat extra's.
Zo is de maximaal toegestane hoeveelheid vuurlast verdubbeld en wordt er onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw.
Zeker voor gesprinklerde brandcompartimenten zijn enorme vuurlasten toelaatbaar.

600 ton vurenhoutDe maximaal toelaatbare vuurlast voor een nieuwe industriehal is verdubbeld naar 600 ton.

Toezicht arrangement


In tegenstelling tot de BvB methode is in de NEN6060 bij toepassing van maatregelpakket I (geen voorzieningen) het toezicht arrangement wel verplicht en dus niet meer afhankelijk van bevoegd gezag.

Dit houd in dat een onafhankelijk adviesbureau periodiek controleerd en rapporteerd of de vuurlast nog het zelfde is en of nog voldaan wordt aan de voorwaarden welke horen bij het gekozen maatregepakket.

Indien op basis van een NEN6060 rapportage een sprinkler installatie is vereist. schrijft het inspectie document van het CCV een half jaarlijkse inspectie voor.

FE-Fire Safety Engineering is bevoegd om dergelijke inspecties uit te voeren.

NEN6079: risicobenadering grote brandcompartimenten.

Deze norm geeft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering,
In deze benaderingswijze wordt in tegenstelling tot het bouwbesluit en de hiervoor genoemde NEN6060 norm, de "kans op brand" wel meegewogen bij uiteindelijke keuzes.
Toepassing van deze norm dient wel toegestaan te worden door bevoegd gezag.

Door de aanwezige hoeveelheid brandbaar materiaal in equivalente eenheden vurenhout uit te drukken wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel warmte vrijkomt als al het brandbaar materiaal, ook daadwerkelijk geheel verbrand.

De uitkomst is maatgevend voor de maximale afmeting van een brandcompartiment en de WBDBO waarde van de compartimentgrenzen.

Het is dus van groot belang dat de maatgevende vuurlast deskundig wordt uitgerekend.

Ook in situaties waar voor een bestaand gebouw een gebruiksvergunning verleend moet worden kan de NEN6060 en/of de NEN6079 op een aantal punten van waarde blijken als bijvoorbeeld de WBDBO waarde van wanden of deuren onvoldoende blijken te zijn.
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247