Project management

resultaat door samenwerking en toezicht
Brandveiligheid is een serieuze zaak.
De brandveiligheid van een gebouw is echter zo goed als de zwakste schakel en bovendien afhankelijk van een groot aantal, telkens veranderende factoren.

Daarom wordt vaak terecht veel tijd en energie besteed aan het ontwikkelen van een brandveiligheidsconcept voor een gebouw.
Dit concept, al of niet gebaseerd op "gelijkwaardige veiligheid", dient door bevoegd gezag goedgekeurd te worden alvorens tot uitvoering overgegaan kan worden.

Tot zover de theorie, maar nu de praktijk.

Een aannemer gaat, vaak met meerdere onderaannemers, de bouwkundige zaken realiseren.
Meerdere installateurs zijn bezig met allerlei installaties, zoals sprinkler, brandmeld en noodverlichting.

De gebruiker zelf heeft eventueel nog een rol te spelen bij het optuigen danwel aanpassen van zijn BHV organisatie.

En dan is de bouw of verbouw gereed en moet alles conform advies en ontwerp zijn uitgevoerd en functioneren!!
Welke eindgebruiker kent de maximaal toelaatbare stapelhoogten uit het Programma Van Eisen van b.v. een sprinklerinstallatie of een Rook en Warmte Afvoer installatie??

Is het een wonder als het goed gaat of is het geluk?
In 80% van de gevallen voldoet de brandveiligheid niet aan alle uitgangspunten van het oorspronkelijk ontwerp, zelfs bij nieuwbouw.

Het is tijd voor een "Projectmanager Brandveiligheid"!!
aanbrengen van een sprinklerinstallatie
Onze Projectmanagers Brandveiligheid zorgen ervoor dat de doelen bij de implementatie van brandbeveiligingsmaatregelen en realisatie van brandbeveiligingsvoorzieningen, zowel bouwkundig als installatie technisch, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Zij kunnen ingezet worden bij:

Ontwerp/bestek
•Vervaardigen ontwerp (bouw- en installatietechnisch).
•Opstellen (prestatie)bestekken.
•Opstellen ramingen en begrotingen.

Prijs- en contractvorming
•Verzorgen aanbesteding
•Verzorgen aanwijzing
•Prijsonderhandeling
•Gunningsadvies

Realisatie en oplevering
•Directievoering en toezicht
•Begeleiding inspectie en certificering
•Oplevering en nazorg

Ons motto is immers:

Door de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en realisatie van de brandveiligheid in één hand te houden bent u verzekerd van een optimale brandveiligheid binnen uw vastgestelde budget!
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247