Nieuw Inspectieschema

28-04-2008


Het CCvD van het CCV heeft op 27 maart 2008 het inspectieschema Vast opgestelde Brandbeheersings- en Blussystemen vastgesteld. De inhoud van het inspectieschema is voorbereid door de Vereniging voor Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid. Het schema is vanaf 28 april 2008 van kracht.


Bij het inspectieschema hoort een nadere omschrijving van de inspectiewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Deze omschrijving is opgenomen in het document VVB09. De uitvoering van de inspecties volgens het inspectieschema ligt bij geaccrediteerde Inspectie-instellingen die hiervoor een licentieovereenkomst gesloten hebben met het CCV.

VBB-systeemEen vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem (afgekort tot ‘VBB-systeem’) is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidcriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden en/of blussen van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van het VBB-systeem, een adequate borging van de kwaliteit door de leverancier, en aantoonbaarheid van de kwaliteit door een onafhankelijke derde partij.

InspectieInspectie is het onderzoek van een productontwerp, product (goederen en/of diensten), proces of fabriek, en vaststelling van de overeenstemming daarvan met specifieke eisen of – op basis van deskundige beoordeling – algemene eisen. Het ‘object van inspectie’ wordt beoordeeld naar de stand van het moment. Er wordt als het ware een ‘foto’ van de bestaande situatie gemaakt. Met behulp van inspectie kan worden bepaald of de sprinklerbeveiliging aan de specificaties voldoet zoals vastgelegd in de gemeentelijke vergunning of een verzekeringscontract.

Inspectieschema VBBHet CCV-inspectieschema VBB: 2008 beschrijft een beoordelingsystematiek van de functionaliteit en doelmatigheid van beveiliging door vast opgestelde Brandbeheers- en blussystemen op basis van inspectie (ISO/IEC 17020 en VVB-09), opgesteld en gedragen door de bij brandbeveiliging betrokken eisende partijen/bevoegde autoriteiten.

Door middel van inspectie kan worden vastgesteld of een door eigenaar/gebruiker gewenste beveiliging of een door overheid/ brandweer en/of verzekeraar(s) geëiste beveiliging door middel van een vast opgesteld brandbeheers- en blussysteem met daaraan gerelateerde beveiligingsaspecten bij ingebruikname en tijdens de gebruiksfase van het beveiligde object functioneel en doelmatig zijn en voldoen aan de eisen die zijn gesteld.
 

Nieuws

vorige | pagina 2/2   
Gebruiksbesluit definitief  (01-09-2008)
Het gebruiksbesluit is inmiddels officieel gepubliceerd en daarmee definitief van kracht per oktober dit jaar.
Rapport onderzoekscommissie brand in de Punt  (23-06-2008)
Vandaag is het verkennend onderzoeksrapport uitgekomen van de brand in de Punt waarbij drie brandweer mannen helaas om het leven zijn gekomen.
De 10 misverstanden over zelfredzaamheid bij brand  (09-06-2008)
Het gebouw ontwerp is een belangrijkere factor voor het veilig kunnen vluchten dan de criteria uit het bouwbesluit!!
Nieuw Inspectieschema  (28-04-2008)
Het CCvD van het CCV heeft op 27 maart 2008 het inspectieschema Vast opgestelde Brandbeheersings- en Blussystemen vastgesteld. De inhoud van het inspectieschema is voorbereid door de Vereniging voor Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid. Het schema is vanaf 28 april 2008 van kracht.
Veel zorginstellingen niet brandveilig  (06-04-2007, NVBR)
In een recent gehouden quick scan naar de brandveiligheid in de zorg constateert het Bouwcollege een divers beeld. Er zijn instellingen die serieus werk maken van brandveiligheid. Bij andere instellingen is dat minder het geval. Met name de organisatie van de brandveiligheid – en de hulpverlening – speelt een rol. Nader onderzoek is nodig.
Kamervragen brandveiligheid gezondheidszorg  (06-02-2007)
Antwoorden op kamervragen van de leden Verbeet, Van Heteren en Timmer (allen PvdA) over brandveiligheid van zorginstellingen.
Brandvergunning voor horeca afgeschaft  (14-11-2006, Telegraaf)
DEN HAAG - Horecabedrijven hoeven over een jaar geen brandvergunning meer aan te vragen. Om de regeldruk te verminderen moeten eigenaren van gebouwen waar meer dan vijftig mensen kunnen verblijven, straks alleen melden aan de gemeente dat zij een gebouw in gebruik nemen. De gemeente bepaalt of er controle komt, bevestigde dinsdag een woordvoerder van het ministerie van VROM.
Crises in brandveiligheid, brandveiligheid in crises?
In 2010 bleek uit onderzoek dat de krediet crises niet of nauwelijks invloed had op de investeringen van bedrijven in brandveiligheid. Wat is de stand van zaken anno 2013??
 
vorige | pagina 2/2   
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247