CFD simulatie

CFD simulatie ofwel Computer Fluid Dynamics is een steeds vaker gehanteerde methode om nauwkeuriger te voorspellen wat er gebeuren zal bij brand.

Al langer is deze techniek bekend van het simuleren van het vluchten bij brand waarbij bepaald wordt of er voldoende vluchtmogelijkheden zijn met voldoende doorstroom capaciteit. In combinatie met het CFD model welke de rookverspreiding in de ruimte laat zien kan nauwkeurig vastgesteld worden of daadwerkelijk snel genoeg ontruimt kan worden.

Simulatie geeft beter inzicht


CFD techniek kan bovendien de werking van een brand beveiligingsinstallatie simuleren. Te hanteren normen zoals de NEN 6093 en DIN 18232 voor RWA installaties zijn in veel gevallen onvoldoende nauwkeurig. Hierdoor moet of te veel veiligheidsmarge toegepast worden, of de installatie blijkt in de praktijk niet te werken! In die gevallen kan een CFD simulatie uitkomst bieden.

Komen de sprinkler koppen in en zo ja na hoeveel tijd?
Gaan de rookluiken open en blijft de rooklaag werkelijk stationair
Is de projectie dichtheid van een brand meld installatie met puntmelders werkelijk voldoende?

Allemaal zaken waar de CFD simulatie een nauwkeurig antwoord op kan geven.

Doeltreffender


Met name bijzonder situaties kunnen veel beter beoordeeld worden.
Bovendien kan ook in situaties waar de geldende NEN, DIN, NFPA normen geen raad geeft, bepaald worden of de desbetreffende installatie doet wat hij moet doen.
Voorbeeld van een CFD simulatie

Vakkundiger


Nauwkeuriger ontwerpen betekent in dit geval ook economischer ontwerpen, geen onbelangrijk aspect van de CFD simulatie techniek.

Uiteraard dient het computermodel vakkundig ingezet te worden want zonder gedegen kennis van brand en brandpreventie kan de uitkomst niet op waarde worden geschat. Vandaar dat fe-fire engineering altijd vooraf volgens de 4W methode handel, n.l.:

  • wat is het probleem
  • waarom is het een probleem
  • wat is de oplossing
  • welke middelen zijn hiervoor nodig

Enkele voorbeelden van CFD simulaties:

  • brandafmeting en brandvermogen (beheersbaarheid van brand)
  • rookverspreiding in een brandruimte (veilig vluchten)
  • temperaturen in een brandruimte (bezwijken constructies)
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247